sahypa_banner

Buý

Buý köp maksatly bolup bilýän ýüzýän enjamdyr.Gämi duralgasy (stasionar) bolup biler ýa-da ummanyň akymlary bilen süýşmäge rugsat berilip bilner. Deňziň ýokarsynda ýüzýän jisim, gämilere ýolbaşçylyk etmek we bolup biljek howp barada duýduryş bermek üçin ulanylýar.Buýuň nawigasiýa buýy, marker buý, gämi duralgasy, harby buý, halas ediş buýy we käbir gözleg ulanylyşy ýaly köp görnüşi bar.Floüzýän toplary, pontony we käbir ýörite görnüşli buýlary goldaýarys. Biziň gözleg we barlag bölümimiz ýörite buýlar üçin işlär. Täze buýuň ulanylyşyna göz ýetirmek üçin gowy tejribesi bar.Adaty buýumyz ýüzýän ponton, turba ponton, top ponton we beýleki ýüzýän önümlerdir.Biziň artykmaçlygymyz ODM ukybydyr. Biz diňe bir OEM önümçiligi däl, eýsem döredijilik kompaniýasy. Biz isleýşiňiz ýaly önüm öndürip bileris.