sahypa_banner

Önümler

Rotomolding prosesi plastmassa önümçiliginiň örän möhüm şahasydyr.Rotomolding prosesiniň esasy aýratynlyklary şulardan ybarat: 1. Rotomolding galypynyň arzan bahasy - rotomolding galypynyň bahasy, birmeňzeş ölçegdäki zarba galyplarynyň we sanjym galyplarynyň bahasynyň 1/3 bilen 1/4 aralygydyr. iri plastmassa önümlerini emele getirmek;2. Rotomolding önümleriniň gowy gyrasy berkligi - rotomolding önümiň gyrasynyň galyňlygynyň 5 mm-den gowrakdygyny we içi boş önümleriň inçe gyrasy meselesini doly çözüp biler;3, Rotomolding plastmassa her dürli Mozaika ýerleşdirilip bilner;4, Aýlanýan önümleriň görnüşi gaty çylşyrymly, galyňlygy 5 mm-den köp bolup biler;5, Rotomolding plastmassa doly ýapyk önümleri öndürip biler;6. Aýlaw önümleri ýylylyk izolýasiýasyna ýetmek üçin köpükli materiallar bilen doldurylyp bilner;7, Rotomolding önümleriniň diwar galyňlygy galyplary sazlamazdan erkin (2 mm-den köp) sazlanyp bilner.Rotomolding önümleriniň artykmaçlyklary beýleki önümler bilen deňeşdirip bolmaýar.Rotomolding önümlerinde gaty ajaýyp kislota we aşgar garşylygy, poslama garşylygy, rotomolding garşylygy bilen birleşdirilen we poladyň plastmassa çalşylmagynyň öňüni alýan rotomolding önüm gurluşynyň durnuklylygy bar.Rotomolding prosesi bilen ýasalan plastmassa arzan däl.Munuň tersine, rotomolding agaç dänesini, nagyş, mermer we beýleki reňkleri ýasap biler, guty bolsun, mebel bolsun, çyranyň kölegesi bolsun, rotomoldingiň özboluşly daşky jadysyny görkezip biler.Rotomolding önümlerimiz öz içine alýaraýlaw gutusy , rotomolding Buoy, açyk sowadyjy, OEM we ODM.Customöriteleşdirilen gaýtadan işlemegi goldaýarys, diňe bir zawod däl, eýsem innowasiýa kärhanasy hem.Innowasiýa kärhananyň gany we onuň öňe gitmegine itergi beriji güýçdir.Rotomolding plastmassany almaga taýýardyrys we bir duşuşyga gelersiňiz, size täze estetiki tejribe beriň.
12Indiki>>> Sahypa 1/2