sahypa_banner

Salkyn

Sowadyjy gutymyz, daşyňyzda we ajaýyp gutularymyz bilen iýmitiňizi we içgileriňizi sowadar.Dynç alyş gezelençleri ýa-da kenarda birnäçe gün dynç almak üçin hökmany zat.LLDPE-den aýlanýan galyplaýyş prosesi bilen öndürilen sowadyjy, şonuň üçin güýçli täsir garşylygy, ýassyk we zarba siňdirişi, ýylylygy we ýangyny saklaýjy, ýylylygy tygşytlamak we sowuga garşylyk, suw geçirmeýän we çyglylyga garşy, ýüzýän ömri halas ediji, UV goragy, zähersiz tagamsyz, antikorroziwdir , çyglylyga çydamly, çydamly, çalt.Göçme, owadan görnüş, köp sanly stil we başga-da köp artykmaçlyklar, dürli ýerlerde giňden ulanylýar.Sowadyjy guty sowatmagyň wagty 6-7 gün, ýylylygy tygşytlamak 72 sagat, aw, balyk tutmak we kempir üçin amatly.Islegiňizi kanagatlandyrmak üçin dürli ölçeglerimiz bar, materiallarymyzy arassalamak aňsat, maşgala ulanmagy we adaty ulanylyşy üçin amatly.