UT-12010060-J ulag gutusy, “Youte Roto Mold” harby kassasy , suw geçirmeýän, tozan geçirmeýän, şok subutnamasy.


 • Model:UT-12010060-J
 • Daşarky ululygy (L × W × H):1200 * 1000 * 600MM
 • Içki ululygy (L × W × H):1120 * 920 * 545MM
 • Bukjanyň ululygy (L × W × H):1170 * 970 * 595MM
 • GW:42KG
 • CBM:0.8CBM
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  Wideo

  Aýratynlyklary

  Galyň burçlar konteýneriň zeperini azaldýar
  Inçe diwarlar umumy agramy azaldar
  Berkidilen ýa-da aýrylýan gapak
  Standart enjam öz içine alýar:
  8 Poslamaýan tutawaçlar
  12 Poslamaýan polat halkalar

  ONS BOLUN

  Omörite köpük içerki
  Labörite bellik opsiýalary
  Has uly ölçegler üçin kesiň we kebşirläň
  Cörite iş enjamy
  Üzükleri daň
  Basyş ýeňilleşdiriji klapan (Howa geçirijiligi / suw geçirmezlik üçin zerur)
  Gurnama opsiýalaryny dolandyryň
  3x5 ýa-da 4x6 kart eýesi bar
  Isleg boýunça elýeterli beýleki opsiýalar

  Düşündiriş

  “Youte Roto Mold Case” suw geçirmeýär.Bu gaty gap, dolandyrylýan, gaty goragly gap ýasamak üçin daşarky ölçegleri 1200 * 1000 * 600mm bilen ussatlyk bilen döredildi.Içindäki 1120 * 920 * 545mm ölçegleri howpsuz saklamaga mümkinçilik berýär we adaty gatlak köpük ýa-da köpük goýmak mümkinçiligine eýe.Mundan başga-da, “Carrying Case” “Pad Locks” we “Panel Ring Kits” -leri öz içine alyp biljek beýleki görnüşleri hem hödürleýär.

  “Youte” kysymly, iň çydamly, iň täzeçillikli “Gämi görnüşli ýük daşamak we daşamak” hadysalary bilen halkara derejesinde tanalýar.“Youte” islendik talaby ýerine ýetirmek üçin ýörite köpük dizaýnyny hödürleýär we hünärmen işgärlerimiz gaplamak we saklamak zerurlyklaryny kesgitlemek, ösdürmek we üpjün etmek üçin şahsyýetiňiz bilen işleşer.

  Gury ýylylyk saklaýyş synagyndan, sowuk saklaýyş synagyndan, ýagyş synagyndan, ýygylykdaky yrgyldy synagyndan we erkin güýz synagyndan geçdik. Biziň işimiziň islendik ulanylyşy bilen kanagatlanjakdygyna ynanýarys.

  Ourhli ýagdaýlarymyz, ýer ýüzündäki iň agyr şertlerden halas bolmak üçin guruldy, bu Youte goşun, ýangyn we polisiýa, şeýle hem täjirçilik pudagy tarapyndan aýlanyp ýasalan gaplar üçin 1-nji saýlamaga kömek edýär.

  Sorag-jogap

  1-nji sorag: Önümiňiz üçin yzygiderli MOQ näme?
  A1: MOQ önümimize görä.

  2-nji sorag: Töleg möhletiňiz näçe?
  A2: T / T ýa-da L / C.Beýleki töleg şertleri hem ara alnyp maslahatlaşylyp bilner.

  3-nji sorag: gowşuryş senesi?
  A3: Adatça goýum alandan 20-30 gün soň.

  4-nji sorag: Hiliňize nähili gözegçilik edýär?
  A4: Professional QC termini bar, köpçülikleýin önümçilik wagtynda hiline gözegçilik edýäris we taýýar gaplanan önümleri barlaýarys.

  asav
  savgqe
  sdbrwb
  Mukdary (bölekler) 1 - 10 > 10
  Est.Wagt (günler) 10 Gepleşik geçirmek

 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň