FIFA Dünýä çempionaty Katar 2022 ““ Hytaýda öndürildi ”hikmetinde aýlaw şekilli şekil gözleýär.

wps_doc_0

 

22-nji dünýä çempionaty Katarda geçirildi, bu bolsa dünýäni günbatar Aziýanyň ýurdy bolan Katara gönükdirdi.Hemmämiziň bilşimiz ýaly Katar örän baý ýurt.Bu dünýä çempionaty üçin Katar sekiz sany beýik stadion gurmak üçin 220 milliard dollar sarp etdi.

wps_doc_1

Hytaý 2022-nji ýyldaky Katar dünýä çempionatynyň esasy stadiony - Lusaýl stadionyny gurmak barada şertnama baglaşdy.Hytaýyň paýhasyny stadionyň hemme ýerinde görmek bolýar.Kondisioneriň howa rozetkasyndan oturgyja çenli Hytaýyň gurluşyk toparynyň paýhasyny görüp bilersiňiz.

wps_doc_2

Bu oturgyçAýlanma galyplaýyş prosesi.Kataryň howasy diýseň adatdan daşary we aýlanma galyplaýyş materialy, aşa howa şertlerinde ulanmak üçin örän amatly kislota we aşgar garşylygy we poslama garşylygy aýratynlyklaryna eýedir.

Beýleki plastmassa önümleri bilen deňeşdirilende, aýlaw galyplaýyş önümleri açyk howada has giňden ulanylýar.Adatça, açyk mebel, güýmenje desgalary, buýlar we buýlar aýlaw galyplarynyň şekili bolmazdan edip bilmeýärler.

Şeýle hem, dünýä çempionatynyň sahnasynda aýlanýan galyp önümlerini görüp, buýsanýarys.Bu, aýlaw galyp önümleriniň sarp edijiler tarapyndan has köp kabul edilýändigini we aýlaw galyp önümleriniň görnüşleriniň has giňdigini subut edýär.

 wps_doc_3

Mundan başga-da, müşderiniň aýlaw galyp önümlerini öndürmek üçin bize täze pikir bermegini hoşal edýäris. Bu ýerde gowy hyzmaty goldaýarys. Hoş geldiňizODM we OEM önümleri.

Hytaýyň gurluşyk topary dünýä arenasyna çykdy.Dünýä diňe bir ownuk önümleriň Hytaýda öndürilmejekdigine, geljekde Hytaýyň binagärlik toparlarynyň we dizaýn toparlarynyň hytaý zawodlary bilen global derejä çykjakdygyna düşüner.

Adaty pikirlerini üýtgederler, Hytaý diňe bir arzan önüm öndürmän, eýsem ýokary hilli we döredijilik önümleri öndürip bileris.

Döredijilik önümlerini öndürmek isleýäris, şonuň üçin täze pikiriňiz bar bolsa, biziň bilen habarlaşmakdan çekinmäň. Bu ýerde size garaşarys.


Iş wagty: Noýabr-25-2022