Hytaý ilkinji aýlawly zawodda uly aýlaw galyp önümlerini öndürmek üçin PP materialyny ulanýar

Üçinaýlaw önümleri, önüm öndürmek üçin PP materialyny ulanmak gaty kyn.

Ilki bilen materialyň aýratynlygyny göreliň.

wps_doc_0

PP material dykyzlygy az, berklik, gatylyk we ýylylyga garşylyk pes basyşly polietilenden has gowudyr, takmynan 100 dereje ulanylyp bilner, gowy elektrik öndürijiligi we ýokary ýygylykly izolýasiýa çyglylyga täsir etmeýär.Plastmassanyň şeýle aýratynlyklary ilkibaşda içerki aýlaw önümleriniň esasy güýji bolmaly, ýöne öndüriji hökmünde PP materialynyň galyplaýyş aýratynlyklaryny göz öňünde tutmalydyrys.
1.Kristallaşdyrylan material, ownuk gigroskopik, eremegi aňsat, ýyrtyk metal bilen uzak wagtlap aragatnaşyk.
2. Suwuklyk gowy, ýöne gysyş aralygy we gysyş gymmaty uly, gysyş deşikleri ýüze çykmak aňsat.
3. Sowadyş tizligi çalt, guýma ulgamy we sowadyş ulgamy ýylylygy haýal ýaýratmaly we galyp temperaturasyna gözegçilik etmeli.Maddy temperatura pes temperatura we ýokary basyş bolanda, Gündogara aňsat bolýar.Galyndy temperaturasy 50 gradusdan pes bolanda, plastmassa bölekleri tekiz däl, pes birleşmegi, akym belliklerini öndürmek we 90 gradusdan ýokary çişirmek we deformasiýa etmek 4. Plastiki diwaryň galyňlygy birmeňzeş bolmaly, ýelim ýetmezçilik etmeli, ýiti burçlar , stresiň konsentrasiýasynyň öňüni almak üçin.

wps_doc_1

Sözümiň ahyrynda, PP materialynyň öndürijiligi durnukly däl we galyndy wagtyaýlaw önümleriuzyn, şonuň üçin PP materialyny çig mal hökmünde ulanmak ýerlikli däl.

Müşderimiz bu soragy bereninde, hiç hili pikir etmän ýok diýdik.Adaty pikirlenmäniň çäklendirilmegi täze materiallary synap görmegimiziň öňüni alýar.PP materialy hakykatdanam bu önümi öndürmek üçin ulanylsa, Hytaýda seýrek rotomolding öndürijisidiris, sebäbi rotomolding önümleri öndürmek üçin PP materialyny ulanmak gaty seýrekdir.Şonuň üçin synap görmek kararyna geldik we muny etmäge mynasyp.Bu proses göz öňüne getirişimizden has aňsatdy.Bir sagatdan soň öňümizde PP materialyndan ýasalan önüm peýda boldy.Täze önüm adaty r-den has kynoto şekilli önüm.Theer ýüzünde has ýalpyldawuk bar.Adaty pp materiallary bilen deňeşdirilende, bu önüm has süýümli we zeper ýetirmek aňsat däl.

wps_doc_2

PP we PE-iň artykmaçlyklary bilen güýçli taraplarymyzy ösdürdik we gowşak taraplarymyzdan gaça durduk.Bu pudakdaky bu kyn işi tamamlamak üçin öz tejribämizi ulandyk.Geljekde müşderileriň PP materialy bilen önüm öndürmek islegi barada alada etmeli däldiris.Ikisiniň hem artykmaçlygy bilen önümlerimiz hökman has ajaýyp bolar.


Iş wagty: 01-2022-nji dekabry